บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก
  • จำนวนหน้า : 132 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :13 กันยายน 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
บทกลอนกล่อมเด็กและบทปลอบเด็ก รวบรวมโดย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จำนวน 128 หน้า บทกล่อมเด็ก ถือเป็นวรรณกรรมที่มีคุณค่า เพราะนอกจากจะสะท้อนให้เป็นความรักความผูกพัน ที่บุพการีมีต่อกุลบุตรกุลธิดาแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการเรียงร้อยภาษา การเลือกใช้คำที่แสดงถึงความดีงามในจิตใจ วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อของสังคมไทยในอดีต เป็นเสมือนเรื่องราวในอดีตที่จะทำให้คนไทยผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของตนได้ดีขึ้น
          
Close