เรียงความแก้กระทู้ธรรม
  • จำนวนหน้า : 68 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :3 กันยายน 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
เรียงความแก้กระทู้ธรรม พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็น ทูลกระหม่อมพระประชาธิปกศักดิ์เดชน์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัยธรรมราชา จำนวน 62 หน้า เป็นหนังสือที่มหาวิทยาลัยนำมาอนุรักษ์และจัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาญาณในองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7ผู้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือเล่มนี้ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตน พร้อมทั้งให้ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับพระมหากษัตริย์ที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน
          
Close