พระยาฉัตทันต์
  • จำนวนหน้า : 92 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :3 กันยายน 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
พระยาฉัตทันต์ วรรณกรรมนิทานชาดก เป็นวรรณกรรมชาดกที่มีลักษณะคำประพันธ์เป็นร้อยกรองประเภทกาพย์ ทั้งกาพย์ยานี กาพย์สุรางคนางค์ และกาพย์ฉบังที่มีความไพเราะสละสลวย อ่านแล้วเข้าใจง่าย เนื้อเรื่องกล่าวถึงอดีตชาติพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระยาช้างฉัตทันต์ มุ่งสอนคติธรรมให้เห็นโทษแห่งการจองเวร และเน้นการให้ซึ่งเคยแพร่หลายในหมู่วณิพกที่นำมาขับร้องเพลงขอทานในภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันได้เลือนหายไปจากสังคมไทยแล้ว นับเป็นวรรณกรรมดีที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าสืบไป
          
Close