ศิริวิบุลกิตติ์
  • จำนวนหน้า : 208 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :21 สิงหาคม 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
ศิริวิบุลกิตติ์ เป็นวรรณกรรมที่มีเค้าโครงเรื่องมาจากชาดกเรื่องหนึ่งในปัญญาสชาดก หลวงศรีปรีชา (เซ่ง) ได้ประพันธ์ด้วยกลอนกลบท ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นตำรากลอนกลบทที่สำคัญเรื่องหนึ่ง แต่การศึกษาเชิงประวิติวรรณคดีของเรื่องนี้ไม่แพร่หลายเท่าที่ควร เดิมสันนิฐานว่า ศิริวิบุลกิตติ์เป็นตำรากลอนกลบทของเก่าแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ในหนังสือนั้นบอกไว้ว่า หลวงศรีปรีชา ชื่อเซ่ง แต่งถวายกรมพระราชวังบวรฯ สันนิษฐานว่ากรมพระราชวังบวรฯพระองค์นั้นเห็นจะเป็นเจ้าฟ้าธรรมธิเบศในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
          
Close