นกกระจาบ
  • จำนวนหน้า : 156 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :21 สิงหาคม 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
นกกระจาบ วรรณกรรมนิทานชาดก วัดเกาะ ที่สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทย นิยมนำมาใช้เป็นตัวอย่างในการสั่งสอนธรรมะและสอนให้รู้ถึงกรรมและผลแห่งการกระทำ เนื้อเรื่องกล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นนกกระจาบ มีคุณค่าน่าอ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีนิทานย่อย ๆ สอดแทรกคติธรรมอยู่ในเรื่องอีก 4 เรื่องที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรสคำและรสความที่สนุกสนานชวนติดตาม เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และการนำไปสั่งสอนอบรมบุตรหลานให้เป็นคนดีของสังคมสืบไป
          
Close