จุลยุทธการวงศ์
  • จำนวนหน้า : 132 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :21 สิงหาคม 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
จุลยุทธการวงศ์(ฉบับความเรียงตอนต้น) เรื่องพระร่วงสุโขทัย จุลยุทธการวงศ์ ผูก 2 และเทศนาจุลยุทธการวงศ์ จุลยุทธการวงศ์ ทั้ง 4 ฉบับนี้ นับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าคล้ายตำนาน เล่าเรื่องกำเนิดพระร่วงสุโขทัย เรื่องของมอญน้อยมะกะโทผู้มีวิธีซื้อเมล็ดพันธ์ผักกาดด้วยเบี้ยเดียว เรื่องของท้าวแสนปม ซึ่งเป็นตำนานชวนอ่านมีความน่าสนใจและสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันเอกสารประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสมัยเดียวกันได้ นับเป็นคุณวิเศษของเอกสารโบราณที่เหลือตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงได้ขออนุญาตสำนักวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรเพื่อจัดพิมพ์ขึ้นเพื่ออนุรักษ์หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
          
Close