บทเด็กเล่น
  • จำนวนหน้า : 84 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :21 สิงหาคม 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
บทเด็กเล่น รวบรวมโดย สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จำนวน 80 หน้า จัดเป็นวรรณกรรมมุขปาถะที่มีคุณค่าซี่งถ่ายทอดทางวาจาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เนื่องจากการเล่นของเด็กถือเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ ในยุคที่ความเจริญทางเทคโนโลยี่เกี่ยวกับประดิษฐกรรม การเล่นยังไม่เจริญก้าวหน้า เด็กไทยสมัยก่อนมีเพียงของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยสภาพสังคมไทยจะอยู่รวมกันหลายครอบครัวและมักจะมาร่วมแล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งการเล่นอันเป็นที่นิยม คือการร้องประกอบการเล่นด้วยท่วงทำนองที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เกิดจินตนาการและสุนทรียภาพแห่งอารมณ์ ส่งผลให้เด็กไทยมีความสามารถทางการใช้ภาษาที่ดี
          
Close