ท้าวมหาชมพู
  • จำนวนหน้า : 122 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :14 สิงหาคม 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
หนังสือเล่มนี้เป็นพระสูตรนอกพระไตรปิฎก ที่เชื่อกันว่าเป็นที่มาของพระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางเมื่อพระพุทธเจ้าเนรมิตพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพื่อทรงทำอิทธิปาฏิหาริย์ทรมานท้าวชมพูบดี ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีฤทธานุภาพมาก แต่กลับไปรุกรานพระเจ้าพิมพิสารด้วยความริษยาว่ามีปราสาทซึ่งงดงาม โดยพยายามใช้วิษศรไปร้อยพระกรรณพระเจ้าพิมพิสารแต่ไม่เป็นผล ด้วยมีบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้มครองอยู่ และเมื่อได้รับฟังพระเทศนาในที่สุดท้าวชมพูบดีก็ได้ออกบวชด้วยวิธีเอหิภิกขุบรรพชา ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ เชื่อกันว่ามีอานิสงส์มากมาแต่โบราณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณามอบต้นฉบับจาก ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร ราชบัณฑิตด้านวรรณกรรมซึ่งเป็นฉบับที่จัดพิมพ์ครั้งที่สอง โดยหลวงภัณฑลักษณวิจารณ์ ที่จัดพิมพ์ในการกุศลเมื่อปีระกา พ.ศ.2464 และงานเขียนซึ่งได้ค้นคว้าเกี่ยวกับวรรณกรรมเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียด มาจัดพิมพ์เพื่ออนุรักษ์ไว้เนื่องจากเป็นหนังสือที่หาได้ยาก ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าด้านวรรณกรรม และสืบทอดคติความเชื่อของไทยไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป
          
Close