สยามหรือไทย
  • จำนวนหน้า : 160 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :9 สิงหาคม 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
สยามหรือไทย จากการอภิปรายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีเนื้อหาว่าด้วยที่มาของชื่อประเทศไทย ที่เรียกกันอยู่ในปัจจุบัน จากการอภิปรายเรื่อง ชื่อประเทศโดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ศึกษาค้นคว้าและหาหลักฐานเพื่อแสดงเหตุผลประกอบการอภิปรายในหลายแง่มุม ทั้งด้านประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ แม้นจะมิได้นำเสนอในรูปแบบวิชาการแต่ก็ให้ความรู้และสารประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
          
Close