หลักราชการ
  • จำนวนหน้า : 60 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :9 สิงหาคม 2555
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
หลักราชการ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 54 หน้า หนังสือเล่มนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการในโอกาสตรุษสงกรานต์ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะอบรมสั่งสอนข้าราชการให้นำความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ จึงเปรียบเสมือนคู่มือการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับราชการและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาสาระทันยุคทันสมัยสมควรที่บุคคลทั่วไปได้มีไว้ศึกษา
          
Close