๘๔ พรรษา ในหลวงของปวงชน
  • จำนวนหน้า : 43 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :4 ธันวาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
๘๔ พรรษา ในหลวงของปวงชน" รวมผลงานการประกวดวรรณกรรมร้อยกรองประเภทลิลิตเฉลิมพรเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วรรณกรรมประเภทร้อยกรองถือเป็นภูมิปัญญาของไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นสื่อที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ ความคิด วิทยาการ รวมทั้งเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งสามารถถ่ายทอดถึงชนรุ่นหลังได้