นิทานเทียบสุภาษิต
  • จำนวนหน้า : 174 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
เป็นหนังสือซึ่งยกข้อคาถาสุภาษิตไว้ข้างต้น แล้วเล่านิทานประกอบสุภาษิตเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสุภาษิตง่ายขึ้น