เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ
  • จำนวนหน้า : 106 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงพัฒนาประเทศและทำนุบำรุงบ้านเมืองในด้านต่างๆ เป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้จึงต้องทรงแสวงหาผู้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมารับราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายและศาลยุติธรรม พระองค์ได้ทรงมอบความไว้วางพระราชหฤทัยให้มองซิเออร์ คุสตาฟ โรลิน ยัคมินส์ ให้เข้ามารับราชการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และเป็นที่ปรึกษาราชการทั่วไปของไทยเป็นเวลา 9 ปี และด้วยความสามารถ ท่านจึงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ นับเป็นชาวต่างชาติคนเดียวที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ครั้งเดียวถึงชั้นเจ้าพระยา