โคลงสุภาษิตประจำภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • จำนวนหน้า : 118 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
สุภาษิต คำพังเพย เป็นถ้อยคำที่กล่าวในทำนองสั่งสอน หรือกล่าวเป็นคติเตือนใจ มักไม่ปรากฎว่าใครเป็นผู้คิด แต่สืบทอดต่อๆ กันมา เพราะถ้อยคำที่คล้องจอง มีการเล่นคำ ทำให้จดจำได้ง่ายและมีความหมายที่กระทบใจ สะท้อนความจริงในเรื่องราวที่เป็นวิถึชีวิตของคน เป็นวรรณกรรมที่รวบรวมโคลงสุภาษิตโบราณที่แสดงถึงมรดกทางสังคมไทยอันทรงคุณค่า ทั้งด้านภาษาและการสร้างสรรค์วลี สะท้อนวิถีชีวิตและบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สามารถกลั่นกรองความคิดและใช้วิธีการในการสั่งสอนอบรมหรือให้คติเตือนใจโดยใช้อุปมาอุปมัยเปรียบเทียบ เพื่อรักษาบรรทัดฐานการประพฤติของคนในสังคมอย่างแยบยล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯให้รวบรวมและจารึกแผ่นศิลาติดไว้ใต้รูปภาพ และโปรดเกล้าฯ ให้พระอาจารย์อินโข่ง วัดราษฎร์บูรณะเขียนไว้ที่ผนังกรอบประตูและหน้าต่างพระอุโบสถ ครั้นทรงปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากจะมีคุณค่าทางการศึกษาและวรรณกรรมแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่คนทั่วไปในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี
          
Close