โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ และโคลงสุภาษิตสอนผู้เป็นข้าราชการ
  • จำนวนหน้า : 52 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
โคลงสุภาษิตโสฬสไตรยางค์ โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ และโคลงสุภาษิตสอนผู้เป็นข้าราชการ สามเรื่องนี้เป็นพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้รวบรวมนำมาจัดพิมพ์ขึ้นแพร่หลาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์หนังสือดีมีคุณค่าไว้มิให้สูญ