กลบทสุภาษิต
  • จำนวนหน้า : 76 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
กลบทสุภาษิตนี้ หลวงธรรมาภิมณฑ์แต่งจากสุภาษิตเก่าๆ ของไทย ขยายความเป็นกลบทและกลอนสุภาพ รวมสุภาษิต 72 ข้อ แยกเป็นกลบทมากกว่า 50 กล