80 พรรษา ราชนีศรีไผท
  • จำนวนหน้า : 114 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
๘๐ พรรษา ราชินีศรีไผท รวมผลงานการประกวดวรรณกรรมร้อยกรองประเภทวัจนะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา