อัธยาตมวิทยา
  • จำนวนหน้า : 200 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
"อัธยาตมวิทยา" เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่นำมาจัดพิมพ์ ด้วยพิจารณาเห็นแล้วว่ามีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ เพราะอาจกล่าวได้ว่า "อัธยาตมวิทยา" เป็นหนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มแรกของไทย ที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) แม้ว่าสำระสำคัญของหนังสือจะมาจากแนวคิดของนักวิชาการชาวตะวันตก แต่ผู้เขียนก็สามารถเขียนให้ผู้อ่านที่เป้นคนไทยเข้าใจได้อย่างดี โดยใช้ภาษาที่เรียบง่าย และอธิบายเรื่องราวอย่างกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของไทย เป็นหนังสือจิตวิทยาการศึกษาเล่มแรกของไทยที่ใช้เป็นตำราวิชาครูของกรมศึกษาธิการ แสดงถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัย รศ.๑๒๒ (พ.ศ.2446) ซึ่งสามารถนำความรู้ของนักวิชาการตะวันตกมาเขียนโดยใช้ภาษาเรียบง่ายตรงไปตรงมา เทียบเคียงกับสภาพในเมืองไทย มีการยกตัวอย่างให้เข้าใจง่าย และที่สำคัญคือมีการชี้ช่องทางที่จะให้ผู้เป็นครูนำความรู้จากตำราไปใช้ประโยชน์ได้อย่างจริงจัง เหมาะสำหรับครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเนื่องจากสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยนำมาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยถ่ายจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกเพื่อรักษารูปแบบของหนังสือเดิมเอาไว้ทุกประการ
          
Close