มหาชาติคำฉันท์
  • จำนวนหน้า : 104 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
มหาชาติคำฉันท์ พระนิพนธ์ใน พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา (ISBN 978-974-167-622-4)จำนวน 100 หน้า ราคา 100 บาท พระนิพนธ์ใน พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาผู้ทรงพระอัจฉริยะทางวรรณศิลป์ในการเลือกใช้ถ้อยคำประพันธ์ที่ไพเราะเหมาะสมจัดเป็นกวีนิพนธ์ที่ดียิ่งและหายากเล่มหนึ่ง สำหรับผู้นิยมชมชอบกวีนิพนธ์? เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทั้งทางด้านเนื้อหา? วรรณศิลป์? พุทธศิลป์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ถือเป็นมหาชาติสำนวนหนึ่งที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกครบถ้วนทั้ง 13 กัณฑ์? ประพันธ์ด้วย ฉันท์ 6 ชนิดได้แก่ อินทรวิเชียรฉันท์ โตฏกฉันท์ วสันตดิลกฉันท์ มาลินีฉันท์? สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ และสัทธราฉันท์? สอดแทรกด้วยกาพย์ฉบังและกาพย์สุรางคนางค์