พระมาลัยคำหลวง
  • จำนวนหน้า : 196 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
พระมาลัยคำหลวง เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค์ ประเพณีการนำดอกไม้ใส่มือศพเพื่อขึ้นไปไหว้พระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเพื่อช่วยผู้ที่ล่วงลับได้พ้นทุกข์