นิราสเดือน
  • จำนวนหน้า : 80 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
นิราสเดือน เป็นนิราศที่มีสำนวนการแต่งดียิ่งเรื่องหนึ่ง การดำเนินเรื่องแตกต่างจากนิราศอื่นๆ ที่มักพรรณนาถึงการจากไปในที่ต่างๆ แต่ "นิราสเดือน" แปลกออกไปที่กล่าวถึงวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละเดือนตามลำดับ