นิราศนรินทร์
  • จำนวนหน้า : 64 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
นิราศนรินทร์เป็นนิราศคำโคลงที่อาจจะกล่าวได้ว่่า เป็นเลิศทางวรรณศิลป์ ที่ยากจะหานิราศคำโคลงเรื่องอื่นๆ มาเปรียบได้