เฉลิมไตรภพ
  • จำนวนหน้า : 82 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2545 จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม เผยแพร่และจัดจำหน่ายโดย ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 0 2982 9603-4 ข้อมูลบัตรรายการ เฉลิมไตรภพ/ [พระยาราชภักดี (ช้าง)] 1.จักรวาลวิทยาพุทธศาสนา. 2.ความเชื่อ(พุทธศาสนา). 3.ไทย--ความเป็นอยู่และประเพณี. 4.ศาสนาพราหมณ์ (1).พระยาราชภักดี(ช้าง). 2.ชื่อเรื่อง เนื้อหาเรื่องเฉลิมไตรภพมีความโดดเด่นในแง่รวบรวมการกำเนิดและที่มาของเทพเทวดาต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งยังอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติตามความเชื่อ เช่น เรื่องกำเนิดเทวดานพเคราะห์ การเกิดสุริยคราส จันทรคราส การสร้างสิบสองนักษัตร เรื่องราวของนางเมขลากับรามสูร เป็นต้น
          
Close