สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
  • จำนวนหน้า : 338 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง หน่วยที่ 2 รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย หน่วยที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย หน่วยที่ 12 กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน หน่วยที่ 15 แนวทางการพัฒนาการ