พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
  • จำนวนหน้า : 274 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 8 จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หน่วยที่ 11 ความสุขมวลรวมของประชาชาติ หน่วยที่ 12 การพัฒนาแบบหยั่งยืนกับจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 14 การค้าการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศกับจริยธรรม หน่วยที่ 15 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับจริยธรรมในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ [book_text] => 61405 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 8 จริยธรรมขององค์กรธุรกิจ หน่วยที่ 11 ความสุขมวลรวมของประชาชาติ หน่วยที่ 12 การพัฒนาแบบหยั่งยืนกับจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 14 การค้าการลงทุนและการเงินระหว่างประเทศกับจริยธรรม หน่วยที่ 15 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกับจริยธรรมในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ