อลินจิตต์คำฉันท์
  • จำนวนหน้า : 62 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
อลินจินต์คำฉันท์ เป็นเรื่องสรรเสริญความกตัญญู น่าอ่านทั้งสาระของเรื่องและวรรณศิลป์ของผู้ประพันธ์ ดังที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ในคำนำหนังสือว่า "รูปเรื่องแปลกดี" และ "เห็นว่าแต่งดีควรนับว่าเป็นอย่างยอดสำนวนของกรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชาได้"
          
Close