ศรีทะนนไชย
  • จำนวนหน้า : 100 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
ศรีทะนนไชยเป็นตัวละครเอกในวรรณกรรมไทย ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเช่นเดียวกับตัวละครเอก เช่น ขุนช้าง ขุนแผน หรือหนุมาน ศรีทะนนไชยเป็นนิทานพื้นบ้านที่เล่าสู่กันฟังแพร่หลายในทุกภูมิภาค ได้รับการนำไปสร้างเป็นละครหลายครั้ง แสดงถึงความนิยมที่คนไทยมีต่อวรรณกรรมเรื่องนี้
          
Close