โลกนิติจำแลง
  • จำนวนหน้า : 76 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
เรื่อง โลกนิติจำแลง นี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ โดยทรงเลียนแบบโคลงโลกนิติบ้าง ทรงนำโคลงโลกนิติบาทหนึ่ง บาทสองขึ้นตั้ง แล้วทรงดัดแปลงบาทท้ายบ้าง ด้วยมีเจตนาที่จะล้อเลียนบุคคล ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ตามที่มีพระราชปรารภไว้ในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิต ซึ่งพระองค์ทรงเป็นบรรณาธิการว่า เราชื่อดุสิตสมิต เราตั้งใจแต่จะให้ผู้อ่านของเราได้สมิต (ยิ้ม) น้อยบ้าง ใหญ่บ้าง หรือแห้งบ้าง เย้ยบ้าง ตามที่เท่านั้น
          
Close