เทพนิยายสงเคราะห์เรื่อง เมขลา-รามสูร และพระคเณศ
  • จำนวนหน้า : 88 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
หนังสือเทพนิยายสงเคราะห์เป็นผลงานการค้นคว้าเรียบเรียงของเสฐียรโกเศศ หรือศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) อดีตอธิบดีกรมศิลปากร นักปราชญ์สำคัญของชาติ เนื้อหาของหนังสือดังกล่าวอธิบายถึงประวัติความเป็นมาและคติความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทพเจ้า อสูร ยักษ์ และสัตว์ต่างๆ ในวรรณคดี แบ่งเป็น ๔ ภาค เฉพาะเรื่องเมขลา-รามสูร อยู่ในหนังสือเทพนิยายสงเคราะห์ ภาค ๑ เสฐียรโกเศศแต่งร่วมกับนาคะประทีป หรือ พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) กล่าวถึงประวัติของเมขลา นางฟ้าซึ่งมีหน้าที่รักษามหาสมุทร คอยช่วยเหลือผู้มีบุญที่จะจมทะเล และชอบโยนดวงแก้วให้เกิดแสงแพรวพรายเป็นฟ้าแลบในต้นฤดูฝน เพื่อล้อหลอกรามสูรซึ่งเป็นยักษ์เทพบุตรโมโหร้าย และถือขวานเพชรเป็นอาวุธเมื่อโกรธและขว้างขวานออกไปเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่า พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเมขลา รามสูร ของไทยกับอินเดีย ตลอดจนวรรณคดีบาลีสันสกฤต และทมิฬ ส่วนเรื่องพระคเณศ อยู่ในหนังสือเทพนิยายสงเคราะห์ ภาค ๔ เสฐียรโกเศศ แต่งร่วมกับ นาคะประทีป กล่าวถึงเรื่องราวของพระคเณศ เทพของอินเดียอย่างละเอียด ทั้งในด้านรูปลักษณะ ความเชื่อถือ และความหมายของชื่อพระคเณศ ซึ่งมีผู้เรียกแตกต่างกัน อาทิ พิฆเนศวร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในความติดขัด สิทธิธาดา แปลว่า ผู้อำนวยความสำเร็จผลและ เหรัมพ์ แปลว่า ผู้คุ้มครองป้องกัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังอธิบายถึงประวัติ เทพองค์นี้ที่ผิดแผกแตกต่างกันไปตามความคิดของแต่ละชนชาติ นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับพระคเณศในมุมต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจยิ่ง
          
Close