บันทึกรายวันของ เซอร์ จอห์น เบาริ่ง และสนธิสัญญาเบาริ่ง
  • จำนวนหน้า : 224 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
เซอร์ จอห์น เบาริง เป็นอัครราชทูตผู้อัญเชิญพระราชสาส์น ของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษเข้ามาเจรจาขอทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2398 ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในประเทศไทย เขาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์ของเขาไว้อย่างละเอียด อาทิ เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ The Kingdom and People of Siam ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกที่กรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ. 2400 ของสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งประเทศอังกฤษเข้ามาเจรจาขอทำสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2398 ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในประเทศไทย เขาได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากประสบการณ์และการสังเกตการณ์ของเขาไว้อย่างละเอียด อาทิ เรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ตลอดจนเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเรียบเรียงเป็นหนังสือชื่อ The Kingdom and People of Siam ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกที่กรุงลอนดอน เมื่อ พ.ศ. 2400
          
Close