ฉฬาภิชาติพิไสย
  • จำนวนหน้า : 88 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
ฉฬาภิชาติพิไสย เป็นวรรณกรรมคำสอนที่น่าสนใจเรื่องหนึ่ง เพราะมีการแบ่งบุคคลที่มีหน้าที่ต่างๆ กันไปในสังคมออกเป็นหกกลุ่มด้วยกัน คือ กษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ สูท ปุกกุส และจัณฑาล ซึ่งขนบในการแบ่งกลุ่มบุคคลเช่นนี้ไม่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย หากคล้ายคลึงกับการแบ่งวรรณะในวัฒนธรรมของอินเดีย
          
Close