คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง
  • จำนวนหน้า : 148 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
การค้นพบเอกสารจากหอหลวง เรื่อง คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม นั้นถือว่าเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทยมาก ในฐานะที่เป็นเอกสารร่วมสมัย บรรยายสภาพกรุงศรีอยุธยาโดยละเอียด เริ่มต้นด้วยภูมิสถาน กำแพง ป้อม คู ประตู หอรบ สภาพภายในเขตกำแพงพระนคร การวางผังเมือง เขต พระราชฐานในและนอก เกาะ เมือง ชุมชนโดยรอบ ตลาดในกรุง และรอบกรุง ชนต่างเมืองและต่างชาติที่เข้ามาติดต่อค้าขายในพระนคร สิ่งสำคัญที่เป็นหลักเมือง ได้แก่ พระราชมณเฑียร พระมหาธาตุ พระมหาเจดีย์ และ พระพุทธปฏิมากร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นอกพระนครข้อมูลที่บันทึกไว้นั้น เมื่อศึกษาสำรวจพื้นที่แล้วพบว่ามีความถูกต้องแม่นยำ ทำให้เห็นภาพความเจริญรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยาและการใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยนั้น
          
Close