ระบบสำนักงานอัตโนมัติ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • จำนวนหน้า : 272 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
99311 ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 9 แนวคิดและกระบวนการพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่ 10 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หน่วยที่11 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการแบบเบ็ดเสร็จ หน่วยที่ 12 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Close