ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
  • จำนวนหน้า : 384 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 1 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 2 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 8 การพิมพ์และการตกแต่งบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 10 การพัฒนาและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หน่วยที่ 15 บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
Close