การจัดการการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับเชิงธุรกิจ
  • จำนวนหน้า : 276 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอก ไม้ประดับเชิงธุรกิจ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตไม้ตัดใบ หน่วยที่ 8 การจัดการการผลิตบัวและพรรณไม้น้ำ หน่วยที่ 12 การจัดการการผลิตไม้เด็ดดอก หน่วยที่ 13 การจัดการการผลิตไม้ดอกกระถาง หน่วยที่ 14 การจัดการการผลิตไม้ใบกระถาง
Close