การผลิตสัตว์
  • จำนวนหน้า : 216 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
90305 การผลิตสัตว์ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 8 การผลิตโคเนื้อและกระบือ หน่วยที่ 9 การผลิตสุกร หน่วยที่ 10 การผลิตสัตว์ปีก หน่วยที่ 11 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ หน่วยที่ 12 การผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอื่นๆ
Close