สังคมโลก
  • จำนวนหน้า : 300 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชารัฐศาสตร์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
82322 สังคมโลก เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 3 แนวคิดและพัฒนาการของรัฐ หน่วยที่ 6 จักรวรรดินิยม หน่วยที่ 7 สงครามกับการแลกเปลี่ยนในสังคมโลก หน่วยที่ 8 องค์การระหว่างประเทศ หน่วยที่ 10 ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในสังคมโลก
Close