อาหารและโภชนบำบัด
  • จำนวนหน้า : 274 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
71411 อาหารและโภชนบำบัด ธุรกิจ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 2 รายการอาหารแลกเปลี่ยน หน่วยที่ 9 อาหารกับกลุ่มอาการเมแทบอลิก หน่วยที่ 10 อาหารกับโรคความดันโลหิตสูง หน่วยที่ 13 อาหารกับโรคมะเร็ง หน่วยที่ 15 การติดตามภาวะโภชนาการ
Close