การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
  • จำนวนหน้า : 300 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
51309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 2 แนวคิด หลักการและกลวิธีของการป้องกันโรค หน่วยที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของประชากร หน่วยที่ 5 การเสริมพลังในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 8 พฤติกรรมวิถีการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะและการป้องกันโรคไม่ติดต่อ หน่วยที่ 9 การสื่อสารด้านสุขภาพและความรู้ความสามารถด้านสุขภาพ
Close