องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • จำนวนหน้า : 318 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
30211องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 2 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ หน่วยที่ 3 การวางแผน หน่วยที่ 4การจัดองค์การ หน่วยที่ 5 ผู้นำและการจูงใจ หน่วย 6 การติดตามควบคุม
Close