การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
  • จำนวนหน้า : 276 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
25714 การพัฒนาเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วยประกอบด้วยหน่วยที่ 1 แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือแนะแนว หน่วยที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือมาตรฐานทางการแนะแนว หน่วยที่ 7 การพัฒนาโปรแกรมการศึกษา หน่วยที่ 8 การจัดศูนย์แนะแนว หน่วยที่ 14 การประเมินคุณภาพของเครื่องมือและกิจกรรมแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Close