การพยาบาลครอบครัว และการผดุงครรภ์
  • จำนวนหน้า : 342 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
51309 การพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วยหน่วยที่ 2 การพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพสตรีในระยะกำเนิดบุตร หน่วยที่ 4 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม หน่วยที่ 5 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัญหาเฉพาะ หน่วยที่ 6 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อ หน่วยที่ 8 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออก
Close