การบริหารองค์กรภาครัฐ
  • จำนวนหน้า : 276 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วยหน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารองค์การภาครัฐ หน่วยที่ 2 การบริหารการดำเนินงานบริการสาธารณะ หน่วยที่ 3 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ หน่วยที่ 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐ หน่วยที่ 5การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ
Close