หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
  • จำนวนหน้า : 218 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วยหน่วยที่ 4 จิตวิทยาการศึกษานอกระบบ,หน่วยที่ 5 การสร้างแรงจูงใจในการศึกษานอกระบบ,หน่วยที่10 การฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ, หน่วยที่11เทคนิคการฝึกอบรมการศึกษานอกระบบ, หน่วยที่ 14 หลักการพูดต่อที่ประชุมและชุมชน
Close