การข่าวเบื้องต้น
  • จำนวนหน้า : 216 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
  • ผู้แต่ง :สาขาวิชานิเทศศาสตร์
  • วันที่พิมพ์ :24 ตุลาคม พ.ศ.2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
16338 การข่าวเบื้องต้น เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วยประกอบด้วยหน่วยที่ 5 องค์ประกอบข่าวและประเด็นข่าว หน่วยที่ 7 เทคนิคการสื่อข่าว หน่วยที่ 10 ภาพข่าวในสื่อมวลชน หน่วยที่ 11 ผลกระทบของการเสนอข่าวต่อสังคม หน่วยที่ 15 การเปลี่ยนแปลงของข่าวในยุคสารสนเทศ
Close